Thông tin cổ đông

Bến Tre: Hoàn tất thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Sau ngày 1/1/2011, nếu có trẻ nào dưới 6 tuổi đến khám bệnh mà không có thẻ, thủ trưởng đơn vị cơ quan chức năng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, UBND tỉnh […]

Xem chi tiết