Chính sách chất lượng

23/12/2017 - 08:32:35

      chính sách chất lượng    

 

” CHẤT LƯỢNG-AN TOÀN-HIỆU QUẢ “ để ngày càng thỏa mãn khách hàng.

– Chính sách chất lượng khẳng định sự lựa chọn định hướng của công ty nhằm vào khách hàng, mục tiêu xuyên suốt mà công ty đã và đang theo đuổi nhằm hướng đến những giá trị cốt lõi và lâu dài trong quá trình hoạt động và phát triển.Trong đó:

 Chất lượng: bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng trong các mối quan hệ;

 An toàn: là an toàn trong sử dụng sản phẩm, an toàn trong công việc, an toàn trong mối quan hệ đối tác và các khách hàng;

 Hiệu quả: được hiểu qua việc sử dụng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả trong công việc của mỗi CBCNV, hiệu quả trong quan hệ khách hàng, đối tác kinh doanh, hiệu quả trong mối quan hệ giữa các đơn vị phòng ban trong công ty.

– Chính sách chất lượng là phương châm hoạt động của Công ty mà mỗi CBCNV phải quán triệt một cách đầy đủ và sâu sắc, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình trước yêu cầu công tác ngày càng nâng cao vì nhu cầu và sự thỏa mãn khách hàng luôn phát triển.