Bepharco có 2.300 khách hàng là các bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện; 1.600 khách hàng là tổ chức, công ty; 27.000 khách hàng nhà thuốc và quầy thuốc; 3.500 khách hàng phòng khám/ phòng mạch