DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH BẠC LIÊU
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Anh Huyện

Phó Giám đốc OTC

0906364229

2

Đào Thị Sương

Giám sát bán hàng OTC

0906364391

3

Trần Hoàng Khang

Nhân viên bán hàng OTC

0906364415

4

Lâm Chí Kiên

Môi giới bán hàng OTC

0906364417


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Tiến

Phó Giám đốc ETC

0906364215


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Tú Trinh

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906364319