DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH BẮC NINH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Danh Thắng

Phó Giám đốc OTC

0906361243

2

Ngô Duy Thuần

Giám sát bán hàng OTC

0906361028

3

Nguyễn Văn Hưng

Nhân viên bán hàng OTC

0906361129

4

Lê Thị Phương

Nhân viên bán hàng OTC

0906360932

5

Nguyễn Thị Luyện

Môi giới bán hàng OTC

0906360443


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244

2

Nguyễn Thị Oanh

Nhân viên bán hàng ETC

0906360921