DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH BÌNH ĐỊNH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Trọng Kim

Phó Giám đốc OTC

0906362546

2

Nguyễn Thanh Tùng

Giám sát bán hàng OTC

0906362746

3

Trần Thị Hoàng Thy

Nhân viên bán hàng OTC

0906362532

4

Cao Minh Kỳ

Nhân viên bán hàng OTC

0906362560

5

Mai Thị Ngọc Anh

Nhân viên bán hàng OTC

0906362710


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Trung

Phó Giám đốc ETC

0906362491

2

Quách Thị Tân

Nhân viên bán hàng ETC

0906362771


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hảo

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362908