DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH BÌNH THUẬN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Trọng Kim

Phó Giám đốc OTC

0906362546

2

Trần Quốc Tuấn

Giám sát bán hàng OTC

0906362769

3

Nguyễn Văn Vượng

Môi giới bán hàng OTC

0906364876

4

Nguyễn Quốc Việt

Môi giới bán hàng OTC

0906362744

5

Trần Thị Thu Thùy

Môi giới bán hàng OTC

0906362760

6

Trần Phan Khánh Hải

Môi giới bán hàng OTC

0906362876


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Trung

Phó Giám đốc ETC

0906362491