DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH CÀ MAU
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Anh Huyện

Phó Giám đốc OTC

0906364229

2

Đào Thị Sương

Giám sát bán hàng OTC

0906364391

3

Nguyễn Thái Kiên

Nhân viên bán hàng OTC

0906364310

4

Nguyễn Quốc Bảo

Nhân viên bán hàng OTC

0906364311

5

Dư Vĩnh Tường

Môi giới bán hàng OTC

0906364356


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Tiến

Phó Giám đốc ETC

0906364215

2

Võ Hoàng Vẹn

Nhân viên bán hàng ETC

0906364317


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Tú Trinh

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906364319