DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐẮK LẮK
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Long Thành

Phó Giám đốc OTC

0913051314

2

Huỳnh Bá Hải

Giám sát bán hàng OTC

0906362947

3

Vũ Thị Thanh Xuân

Nhân viên bán hàng OTC

0906362493

4

Võ Thị Hạnh

Nhân viên bán hàng OTC

0906362740

5

Nguyễn Mai Phương Hạnh

Nhân viên bán hàng OTC

0906362564

6

Ngô Minh Thiện

Nhân viên bán hàng OTC

0906362749

7

Huỳnh Bá Triều

Nhân viên bán hàng OTC

0906362840


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Đức Cường

Phó Giám đốc ETC

0949847047


3. KÊNH ETC-DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Hảo Nguyên

Giám sát bán hàng ETC-DV

0967907934

2

Ngô Lê Hồng Ngọc

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362843

3

Lưu Thị Bảo Yến

Nhân viên bán hàng ETC-DV