DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỒNG NAI
20.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 

 

 

2

Trần Hoàng Phúc

Giám sát bán hàng OTC

0906360332

3

Phạm Thị Kiều Trang

Nhân viên bán hàng OTC

0906360319


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Tiến Du

Giám sát bán hàng ETC

0906364726


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Mai Ka

Nhân viên bán hàng

0906364550

2

Nguyễn Dương Hương Mai

Nhân viên bán hàng

0906364582

3

Nguyễn Mai Anh

Nhân viên bán hàng

0906364831