DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỒNG THÁP
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Anh Huyện

Phó Giám đốc OTC

0906364229

2

Đỗ Thị Thoa

Nhân viên bán hàng OTC

0906364372

3

Nguyễn Thanh Lai

Nhân viên bán hàng OTC

0906364412


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Tiến

Phó Giám đốc ETC

0906364215

2

Võ Hoàng Vẹn

Nhân viên bán hàng ETC

0906364317


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Tú Trinh

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906364319