DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH GIA LAI
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Long Thành

Phó Giám đốc OTC

0913051314

2

Huỳnh Bá Hải

Giám sát bán hàng OTC

0906362947

3

Lê Thị Kim Anh

Môi giới bán hàng OTC

0906362247

4

Nguyễn Trung Sơn

Môi giới bán hàng OTC

 

5

Mai Thị Hồng Thủy

Môi giới bán hàng OTC

 


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Đức Cường

Phó Giám đốc ETC

0949847047

2

Bùi Thị Thùy Dương

Nhân viên bán hàng ETC

0906362952


3. KÊNH ETC-DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Hảo Nguyên

Giám sát bán hàng ETC-DV

0967907934

2

Trần Thị Châu

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906362237