DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀ NAM
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Xuân Đạt

Phó Giám đốc OTC

0906364780

2

Vũ Thị Thúy

Giám sát bán hàng OTC

0906361264

3

Trần Thị Thái

Nhân viên bán hàng OTC

0906361269

4

Ngô Thị Bích Thùy

Nhân viên bán hàng OTC

0906361308

5

Vũ Hoàng Sơn

Nhân viên bán hàng OTC

0906361382


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Xuân Thức

Phó Giám đốc ETC

0906364759