DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀ TĨNH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Viết Hà

Phó Giám đốc OTC

0906362409

2

Nguyễn Đình Dũng

Nhân viên bán hàng OTC

0906361249

3

Trương Doãn Anh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361760


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hợp

Phó Giám đốc ETC

0906362449

2

Lê Đình Lai

Nhân viên bán hàng ETC

0906362175


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Thị Hồng Tâm

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906361875