DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HẢI DƯƠNG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Xuân Đạt

Phó Giám đốc OTC

0906364780

2

Vũ Thị Thúy

Giám sát bán hàng OTC

0906361264

3

Nguyễn Xuân Quý

Nhân viên bán hàng OTC

0906361421

4

Lê Thị Châm

Nhân viên bán hàng OTC

0906361564

5

Nguyễn Thị Trang

Môi giới bán hàng OTC

0906361740

6

Lê Hồng Phong

Môi giới bán hàng OTC

0906361433


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Xuân Thức

Phó Giám đốc ETC

0906364759

2

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên bán hàng ETC

0906361295


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thị Thu

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361330