DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH HÒA BÌNH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Xuân Đạt

Phó Giám đốc OTC

0906364780

2

Nguyễn Đình Bách

Giám sát bán hàng OTC

0906361573

3

Lê Thị Linh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361490

4

Lưu Trọng Chung

Môi giới bán hàng OTC

0906361524

5

Lê Văn Hiêu

Môi giới bán hàng OTC

0906361425


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Xuân Thức

Phó Giám đốc ETC

0906364759

2

Trần Văn Công

Nhân viên bán hàng ETC

0906364734