DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH KIÊNG GIANG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Anh Huyện

Phó Giám đốc OTC

0906364229

2

Trương Huỳnh Như Ngọc

Nhân viên bán hàng OTC

0906364278

3

Ong Mỹ Lệ

Nhân viên bán hàng OTC

0906364491

4

Nguyễn Ngọc Thảo

Nhân viên bán hàng OTC

0906364329


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Tiến

Phó Giám đốc ETC

0906364215

2

Trần Hoàng Kha

Nhân viên bán hàng ETC

0906364416


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Tú Trinh

Giám sát bán hàng ETC-DV

0906364319

2

Huỳnh Quách Ngọc Lân

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906364504