DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH LÂM ĐỒNG
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Long Thành

Phó Giám đốc OTC

0913051314

2

Huỳnh Bá Hải

Giám sát bán hàng OTC

0906362947

3

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nhân viên bán hàng OTC

0906362855

4

Cao Thanh Tâm

Môi giới bán hàng OTC

 


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Đức Cường

Phó Giám đốc ETC

0949847047

2

Hồ Hoàng Thắng

Nhân viên bán hàng ETC

0906362832


3. KÊNH ETC-DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Hảo Nguyên

Giám sát bán hàng ETC-DV

0967907934