DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH LẠNG SƠN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Danh Thắng

Phó Giám đốc OTC

0906361243

2

Dương Thế Thụ

Nhân viên bán hàng OTC

0906360970

3

Triệu Văn Giang

Môi giới bán hàng OTC

0906360531


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244