DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH NAM ĐỊNH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Xuân Đạt

Phó Giám đốc OTC

0906364780

2

Nguyễn Đình Bách

Giám sát bán hàng OTC

0906361573

3

Nguyễn Thị Thạnh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361297

4

Nguyễn Duy Phương

Nhân viên bán hàng OTC

0906361431

5

Nguyễn Thị Lan Anh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361701

6

Nguyễn Thị Ngát

Môi giới bán hàng OTC

0906361466


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Xuân Thức

Phó Giám đốc ETC

0906364759

2

Bùi Thị Thanh Phương

Nhân viên bán hàng ETC

0906361447


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Ánh

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361581