DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÚ YÊN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Trọng Kim

Phó Giám đốc OTC

0906362546

2

Nguyễn Thanh Tùng

Giám sát bán hàng OTC

0906362746

3

Trần Quốc Thìn

Nhân viên bán hàng OTC

0906362513

4

Nguyễn Công Quyền

Nhân viên bán hàng OTC

0906362841

5

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nhân viên bán hàng OTC

0906362917


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Trung

Phó Giám đốc ETC

0906362491