DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH QUẢNG NINH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Danh Thắng

Phó Giám đốc OTC

0906361243

2

Đỗ Đức Duy

Giám sát bán hàng OTC

0906360446

3

Nguyễn Văn Hệ

Nhân viên bán hàng OTC

0906360847

4

Hoàng Thế Hùng

Nhân viên bán hàng OTC

0906360476

5

Nguyễn Văn Hướng

Môi giới bán hàng OTC

0906360852

6

Vũ Văn Việt

Môi giới bán hàng OTC

0906361065

7

Lê Quang Huy

Môi giới bán hàng OTC

0906360815


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244

2

Nguyễn Thị Nam

Nhân viên bán hàng ETC

0906360896