DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH TÂY NINH
20.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Tô Quốc Phong

Phó Giám đốc OTC

0906364785

2

Nguyễn Ngọc Vũ

Giám sát bán hàng OTC

0906360580

3

Phan Quốc Việt

Nhân viên bán hàng OTC

0906360314

4

Nguyễn Quang Đạo

Môi giới bán hàng OTC

0906364803


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Tiến Du

Giám sát bán hàng ETC

0906364726

2

Nguyễn Thành Văn

Nhân viên bán hàng ETC

0906360423