DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁI BÌNH
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Xuân Đạt

Phó Giám đốc OTC

0906364780

2

Vũ Thị Thúy

Giám sát bán hàng OTC

0906361264

3

Phạm Văn Sáng

Nhân viên bán hàng OTC

0906361403

4

Nguyễn Thị Diến

Nhân viên bán hàng OTC

0906364729

5

Vũ Tiến Đức

Môi giới bán hàng OTC

0906361543

6

Ngô Văn Minh

Môi giới bán hàng OTC

0906361709


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Xuân Thức

Phó Giám đốc ETC

0906364759

2

Nguyễn Thanh Ngọc

Nhân viên bán hàng ETC

0906361470


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Văn Kiên

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361522