DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁI NGUYÊN
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Danh Thắng

Phó Giám đốc OTC

0906361243

2

Trần Thị Huyền Trang

Giám sát bán hàng OTC

0906361069

3

Lê Thị Dịu

Nhân viên bán hàng OTC

0906361094

4

Phạm Minh Hảo

Môi giới bán hàng OTC

0906360433

5

Lê Trung Dũng

Môi giới bán hàng OTC

0906360513

6

Hoàng Mạnh Linh

Môi giới bán hàng OTC

0906360873


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Đức

Phó Giám đốc ETC

0906361244

2

Vũ Thị Nhâm

Nhân viên bán hàng ETC

0906361170


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Anh Tuấn

Môi giới bán hàng ETC-DV

0906361037