DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH THANH HÓA
21.05.2023

1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Xuân Đạt

Phó Giám đốc OTC

0906364780

2

Cao Văn Tâm

Giám sát bán hàng OTC

0906361378

3

Lê Thị Phượng

Nhân viên bán hàng OTC

0906364776

4

Nguyễn Hà Ly

Nhân viên bán hàng OTC

0906364762

5

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên bán hàng OTC

0906361294

6

Hà Thọ Tuấn

Nhân viên bán hàng OTC

0906361332

7

Lê Tuấn Linh

Nhân viên bán hàng OTC

0906361496

8

Bùi Văn Long

Nhân viên bán hàng OTC

0906361501

9

Đinh Thị Thu Huyền

Môi giới bán hàng OTC

0906361528


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Xuân Thức

Phó Giám đốc ETC

0906364759

2

Nguyễn Văn Trung

Nhân viên bán hàng ETC

0906361274


3. KÊNH ETC - DV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đoàn Thị Vân

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361253

2

Lê Văn Trường

Nhân viên bán hàng ETC-DV

0906361324