DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH VĨNH LONG
20.05.2023
1. KÊNH OTC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

1

Phan Thị Giang Thủy

PGĐ OTC

Toàn chi nhánh

0906362956

2

Nguyễn Ngọc Duy

GSBH OTC

Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An

0906364037

3

Quảng Trọng Thái

NVBH OTC

Vĩnh Long (Long Hồ, TPVL)

0906362964

4

Nguyễn Thị Lý

MGBH OTC

Vĩnh Long (Trà Ôn , Vũng liêm, Mang Thít)

0906364091

5

Đồng Phương Anh

MGBH OTC

Vĩnh Long (Bình Minh , Tam Bình, Song Phú)

0906364157


2. KÊNH ETC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Văn Loan

Phó Giám đốc ETC

0906362955

2

Lê Văn Đúng

Nhân viên bán hàng ETC

0906364052